Üldised müügitingimused (ÜMT) KYOCERA SENCO EMEA B.V. ja tema tütarettevõtete vahel (august 2023)

1. Üldteave

1.1. Käesolevates üldtingimustes kasutatakse järgmisi suurtähtedega kirjutatud mõisteid:
leping: (kirjalik) leping müüja ja ostja vahel toodete müümiseks. Lepingu võib sõlmida näiteks kirjaliku lepingu allkirjastamisel lepinguosaliste poolt või müüja poolt ostja tellimuse selgesõnalise vastuvõtmisega (kirjalikult) (tellimuse kinnituse saatmisega) või ostja poolt müüja pakkumise selgesõnalise vastuvõtmisega (kirjalikult);
artikkel: asjaomane artikkel ÜMTs;
tööpäev: mis tahes päev, välja arvatud laupäev, pühapäev või riiklik püha riigis, kus on müüja ametlik tegevuskoht;
ostja: isik või ettevõte, kellega müüja sõlmib lepingu;
otsene kahju: eranditult: i) mõistlikud kulud, mida ostja peaks kandma, et müüja poolt müüdud ja ostjale tarnitud tooted vastaksid lepingule; ii) mõistlikud kulud, mis on kantud punktis i) nimetatud kahju põhjuse ja ulatuse kindlaksmääramiseks, ja iii) mõistlikud kulud, mis on kantud punktis i) nimetatud kahju vältimiseks või piiramiseks, niivõrd kui need kulud on tegelikult kaasa toonud selle vältimise või piiramise;
vääramatu jõud: kohaldatava õiguse alusel esinev vääramatu jõu olukord, mis hõlmab muu hulgas järgmist: äärmuslikud ilmastikuolud, maavärinad ja nende tagajärjed, tulekahju, üleujutus, sõda, sõjaoht, terrorism, töömaterjali kadumine või vargus, streigid, teetõkked, töökatkestused, töösulg, õnnetused, seadmete või masinate rike, raskused tööliste leidmisel või materjalide hankimisel, impordi- või kaubanduspiirangud, kaubandusvaidlused, muud valitsuse meetmed, mis takistavad müüja tööd, transpordiraskused ja (sõltumata sellest, kas need on omistatavad või mitte) müüja tarnijate ja/või alltöövõtjate tegevusetus;
osalised: müüja ja ostja, kumbki eraldi või koos;
tooted: tooted, mida müüakse ja tarnitakse müüja poolt või tema nimel vastavalt lepingule;
tellimus: ostja poolt müüjale antud korraldus müüa ja tarnida tooted ostjale;
müüja: KYOCERA SENCO EMEA B.V. või mõni tema tütarettevõtetest, kes kauplevad ka kaubamärkide CAMO, STINGER, EXPANDET, INTERDIAMANT, TECHNOFAST, AERFAST ja SENCO all.

1.2. Kui ÜMTs või lepingus ei ole sätestatud teisiti: sõnad, mis tähistavad ainsust, hõlmavad ka mitmust ja vastupidi.

1.3. Juhul, kui ÜMT ja lepingu sätted on omavahel vastuolus, on lepingu sätted ülimuslikud.

2. Kohaldatavus

2.1. ÜMT on lepingu, kirjalike lepingute, tellimuse kinnituste ning kõigi pakkumiste ja hinnapakkumiste osa, mille müüja on
ostjale teinud seoses toodete müügi ja tarnimisega, sõltumata sellest, kas selles viidatakse ÜMT-le.

2.2. Müüja lükkab selgesõnaliselt tagasi kõik ostja viited ostja üldistele (ostu)tingimustele või klauslitele ning nende
kohaldamise, kui osalised ei ole nende kohaldamises kirjalikult kokku leppinud.

2.3. Ükski ÜMT muudatus ja/või täiendus ei ole siduv, välja arvatud juhul, kui osaliste volitatud esindajad on selles
kirjalikult kokku leppinud. Muudatus ja/või täiendus kehtib ainult selle lepingu suhtes, mille jaoks see muudatus ja/või täiendus on selgesõnaliselt ette nähtud.

2.4. Kui käesoleva ÜMT üks või mitu sätet peaks olema kehtetu või tühistatud, jäävad ülejäänud sätted täielikult
kohaldatavaks. Sellisel juhul alustavad osalised konsultatsioone, et leppida kokku uutes sätetes, mis asendavad kehtetuks tunnistatud või tühistatud sätteid, järgides võimalikult suures ulatuses esialgse sätte eesmärki.

3. Hinnapakkumised

3.1. Kõik müüja hinnapakkumised on tühistatavad ja kohustusteta.

3.2. Kui müüja on oma hinnapakkumisele lisanud kehtivusaja, võib müüja selle kehtivusaja jooksul muuta või tühistada, kui
vääramatu jõu olukord takistab müüjal oma äritegevust tavapärasel viisil teostada või kui ilmnevad muud asjaolud, mille tõttu müüja ei saa mõistlikult hinnapakkumisest kinni pidada.

3.3. Seadmed, joonised, mudelid, näidised, kirjeldused, pildid jm, samuti võimalikud lisad ja kirjed võivad kuuluda müüja
hinnapakkumiste hulka. Kõik need, samuti müüja poolt selleks otstarbeks valmistatud tööriistad, jäävad müüja
omandiks, need tuleb nõudmisel müüjale tagastada ning neid ei tohi ilma müüja selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta kopeerida ja/või kolmandatele isikutele üle anda.

3.4. Müüja võib hinnapakkumise koostamisel eeldada, et ostja esitatud teave (näiteks arvutused ja joonised) on õige ja et
ta võib võtta selle teabe oma pakkumise aluseks.

3.5. Kui ostja ei võta hinnapakkumist vastu, on müüjal õigus nõuda ostjalt kõigi kulude tasumist, mis tal on seoses
hinnapakkumise koostamisega tekkinud .

4. Leping

4.1 Toodete kogus, kvaliteet ja kirjeldus peavad vastama hinnapakkumises, kirjalikus lepingus, müüja tellimuse kinnituses
või arves.

4.2 Ostja vastutab müüja ees ostja esitatud tellimuse tingimuste (sealhulgas kohaldatava spetsifikatsiooni) täpsuse
tagamise eest ja müüjale toodetega seotud vajaliku teabe edastamise eest piisava aja jooksul, et müüja saaks lepingut vastavalt selle tingimustele täita.

4.3 Kõik täiendavad kokkulepped, muudatused ja/või lubadused, mis tehakse müüjaga pärast lepingu sõlmimist, on
müüjale siduvad ainult siis, kui osalised on nendes kirjalikult kokku leppinud.

4.4 Müüja töötajad või esindajad ei ole volitatud esitama toodete kohta mingeid väiteid, välja arvatud juhul, kui müüja
juhtkond on seda kirjalikult kinnitanud. Lepingut sõlmides ostja tunnistab, et ta ei tugine sellistele väidetele, mida
eelmainitud viisil ei kinnitata, ja loobub nende väidete rikkumisest tulenevatest nõuetest.

4.5 Müüja jätab endale õiguse muuta toote konstruktsiooni ilma eelneva etteteatamiseta, a) kui see on vajalik
kohaldatavate ohutus- või muude seaduslike või regulatiivsete nõuete täitmiseks või b) mis tahes muul põhjusel,
tingimusel, et selline muudatus ei mõjuta oluliselt toote kokkulepitud funktsiooni.

4.6 Kui lepingu täitmise käigus selgub, et selle nõuetekohaseks täitmiseks on vaja lepingut täielikult või osaliselt muuta
või täiendada, alustavad osalised viivitamata läbirääkimisi ja püüavad lepingut ühiselt konsulteerides vastavalt muuta.
Kui pooled ei jõua kokkuleppele, on müüjal õigus leping täielikult või osaliselt viivitamata lõpetada.

5. Hind

5.1. Ostja poolt toodete eest makstavad hinnad on sätestatud kirjalikus lepingus, hinnapakkumises, tellimuse
kinnituses, hinnakirjas või (pro forma) arvel. Toodete hind sisaldab ainult standardse pakendamise ja transpordikulusid
(kui transpordi korraldab müüja), kui müüja ei ole kirjalikult teisiti määranud. Kõik muud kulud ei kuulu hinna sisse, kui
osalised ei ole kirjalikult teisiti kokku leppinud. Hind ei sisalda muuhulgas montaažikulusid, tegevuskulusid, impordi-,
ekspordi- ega riigilõive, tollivormistuskulusid, kohaldatavat käibemaksu ja/või muid seaduslikke makse, mille ostja
tasub lisaks põhisummale, kui see on asjakohane, sõltumata kokkulepitud Incotermi tingimustest.

5.2. Liitpakkumine ei kohusta müüjat täitma osa lepingust vastava osa pakutud hinna eest.

5.3. Müüja suurendab hinda, et kajastada müüja kulude suurenemist, mis on tingitud a) toodete tarnekuupäevade, koguste
või spetsifikatsioonide ostja soovitud muutustest või b) ostja juhistest põhjustatud viivitusest või c) ostja suutmatusest
anda müüjale piisavat teavet või juhiseid.

5.4. Kui pärast
– müüja hinnapakkumise (kirjalikult) selgesõnaliselt heakskiitmistostja poolt või
– tellimuse kinnituse saatmist või
– kirjaliku lepingu sõlmimist või
– (pro forma) arve saatmist
ja enne lepingu täielikku täitmist on kokkulepitud hinnas sisalduvate kulu määravate tegurite hind tõusnud rohkem kui
10%, siis võib müüja selle vahe ostjale üle kanda. See kehtib ka juhul, kui suurenemine tuleneb ettenägematutest
asjaoludest. Selle hinnatõusu maksab ostja esimese järgneva (osamakse) maksega.

5.5. Müüjal on õigus tõsta/kohandada hinnakirju, teatades sellest 30 (kolmkümmend) kalendripäeva ette.

6. Maksetingimused

6.1 Kui osalised ei ole kirjalikult teisiti kokku leppinud, toimub makse pangaülekandega müüja poolt (pro forma) arvele
märgitud kontole.

6.2 Müüjal on õigus esitada ostjale toodete hinna eest arve toodete üleandmisel või igal ajal pärast seda, välja arvatud
juhul, kui ostja jätab tooted alusetult vastu võtmata või kui müüja on toodete kohaletoimetamise pakkumise teinud. Kui
osalised on kokku leppinud, et ostja tuleb toodetele järele, on müüjal õigus saata arve pärast seda, kui müüja on
teatanud ostjale, et tooted on järeletulemiseks valmis.

6.3 Müüjal on õigus esitada arve ja nõuda ostjalt ettemaksu (enne toodete tarnimist). Sellisel juhul saadab müüja pro
forma arve ja tarne toimub alles pärast pro forma arve tasumist.

6.4 Kui osalised ei ole kirjalikult teisiti kokku leppinud, tuleb kogu hind tasuda 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul
pärast arve kuupäeva. Maksekviitungid väljastatakse ainult nõudmisel. Ettemaks tuleb teha võimalikult kiiresti (pro
forma arve kuupäeva jooksul) ja tarne toimub alles pärast pro forma arve tasumist.

6.5 Vastuväited müüja saadetud arve summa ja/või müüja poolt või tema nimel lepingu täitmise (viisi) suhtes ei anna
ostjale õigust peatada oma maksekohustust.

6.6 Ostjal ei ole õigust tasaarvestada lepingu kohaseid makseid (väidetava) nõudega müüja vastu.

6.7 Makse hilinemise korral on müüjal, ilma rikkumisest hoiatamata ja ilma et see piiraks müüjale kättesaadavaid muid
õigusi või õiguskaitsevahendeid, viivitamatult õigus
a. tühistada leping või peatada kõik edasised tarned ostjale;
b. nõuda tasumata summalt alates osamakse tähtpäevast kuni maksekuupäevani (kaasa arvatud) lepingulist
intressi 6 % üle Euribori intressimäära aastas. Kui seadusjärgne (äriline) intressimäär ületab eelpool nimetatud
määra, kohaldatakse seda kõrgemat määra. Intressi arvutamisel loetakse kuu osa terveks kuuks.

6.8 Müüja kogu lepingukohane nõue kuulub kohe ja tervikuna tasumisele, ilma et see piiraks müüjale kättesaadavaid
muid õigusi või õiguskaitsevahendeid, kui
a. ostja sõlmib mis tahes vabatahtliku kokkuleppe oma võlausaldajatega või tema suhtes kohaldatakse haldusakti
või ta pankrotistub (eraisikuna või ettevõttena) või läheb ettevõttena likvideerimisele (muul juhul kui ühinemise
või restruktureerimise eesmärgil);
b. ostja mis tahes omandi või vara võtab tagasi koormaja või määratakse pankrotihaldur;
c. ostja lõpetab või ähvardab lõpetada äritegevuse;
d. müüja mõistab põhjendatult, et ostja suhtes on aset leidmas mõni ülalnimetatud sündmustest ja teavitab sellest
ostjat.

6.9 Kõik kohtuvälised kulud, mida müüja mõistlikult kannab oma nõude rahuldamiseks ostja vastu, kannab ostja.

7. Tarnimine

7.1. Toodete kohaletoimetamine toimub tööpäevadel kohaletoimetamisel (Delivered at Place e DAP, nimetatud sihtkoht: ostja aadress, nagu on lepingus märgitud, Incoterms 2020), välja arvatud juhul, kui osalised on kokku leppinud, et tooted võetakse ostja poolt vastu müüja ruumides (Ex Works e EXW, Incoterms 2020) või on lepingus teisiti kokku leppinud. Ostja vastutab müüja korrektse teavitamise eest tarnekoha osas. Juhul, kui müüja on lepingus, tellimuse kinnitusel (või mis tahes muudes kirjalikes dokumentides) ostjale märkinud vale tarnekoha, peab ostja viivitamatult teavitama müüjat õigest tarnekohast. Kui ostja ei teavita müüjat õigesti või õigeaegselt, kannab kõik (ebaõige) tarnimisega seotud lisakulud ostja.

7.2. Toodete tarnimiseks märgitud kuupäevad on ainult hinnangulised ja müüja ei vastuta toodete tarnimise viivituse eest,
olenemata põhjusest. Kui müüja ei ole võimeline tooteid eeldatavaks tarnekuupäevaks tarnima, peab ostja saatma müüjale kirjaliku teate, milles annab müüjale mõistliku tähtaja, mis on vähemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva pikkune. Müüja võib tooted tarnida enne eeldatavat tarnekuupäeva, teavitades sellest ostjat mõistliku etteteatamisajaga.

7.3. Kui tooted tuleb tarnida osade kaupa ja kui osalises tarnes esineb puudus, mille puhul ostja suudab tõestada, et
tingimused lepingu lõpetamiseks on täidetud, on ostjal õigus lõpetada ainult see osa lepingust, mis puudutab kõnealust osalist tarnet. Ostjal ei ole õigust lepingut tervikuna lõpetada.

7.4. Kui ostja jätab tooted vastu võtmata, nendele järele minemata või müüjale asjakohaseid tarnejuhiseid andmata, on
müüjal, ilma rikkumisest hoiatamata ja ilma et see piiraks müüjale kättesaadavaid muid õigusi või õiguskaitsevahendeid, viivitamatult õigus
a. ladustada tooteid kuni tegeliku tarnimiseni ostja arvel ja riisikol. Muud kulud, mis tulenevad tarne vastuvõtmata jätmisest või tarnejuhiste esitamata jätmisest, muu hulgas kindlustuskulud, on samuti ostja kanda, või
b. müüa tooted kolmandale isikule ja – pärast kõigi ladustamis- ja müügikulude mahaarvamist – maksta ostjale välja kokkulepitud hinda ületava osa või nõuda ostjalt kokkulepitud hinnast väiksema osa.

8. Risk ja omandiõiguse säilitamine

8.1. Kauba kahjustumise või kaotsimineku risk läheb üle ostjale järgmistel juhtudel:
a. müüja ruumidesse / EX Works tarnitavate toodete korral ajal, mil müüja teavitab ostjat, et kaup on järeletulemiseks valmis, või
b. muul viisil kui müüja ruumidesse tarnitavate toodete korral üleandmise (DAP, Incoterms 2020) hetkel või kui ostja jätab kauba alusetult vastu võtmata, siis ajal, mil müüja on toodete kohaletoimetamise pakkumise teinud.

8.2. Müüja jätab endale õiguse tarnitud toodete omandiõigusele. Tegemist on omandiõiguse säilitamisega, mille kohaselt
läheb toodete omandiõigus ostjale üle alles siis, kui kõik, mida ostja müüjale mis tahes lepingu alusel võlgneb, sealhulgas intressid ja kulud, on müüjale täielikult tasutud.

8.3. Kuni tooteile kohaldatakse müüja omandiõiguse säilitamist, hoiab ostja tooteid ostja ja kolmandate isikute toodetest
eraldi ning nõuetekohaselt ladustatuna, kaitstuna ja kindlustatuna ning müüja varaks tuvastatud kujul. Kuni selle ajani on ostjal õigus tooteid oma tavapärase äritegevuse käigus edasi müüa või kasutada, kuid ta peab müüja ees aru andma kaupade müügist saadud tulust, sealhulgas kindlustustulu, ning hoidma sellist tulu eraldi ostja ja kolmandate isikute rahast või varast ning materiaalse tulu korral nõuetekohaselt ladustatuna, kaitstuna ja kindlustatuna.

8.4. Kui müüja tugineb omandiõiguse säilitamisele, võib ta kõnealused tooted ostjalt tagasi võtta. Ostja teeb tagasivõtmisel täielikku koostööd, kaasa arvatud kõik selleks vajalikud demonteerimised. Seoses eelpool nimetatud tagasivõtmisega annab ostja käesolevaga oma tingimusteta ja tagasivõtmatu loa müüjale või müüja poolt määratud kolmandatele isikutele siseneda kõikidesse kohtadesse, kus tema vara asub.

8.5. Kuni tooteile kohaldatakse müüja omandiõiguse säilitamist, ei ole ostjal õigust seda eset koormata.

8.6. Juhul kui kolmandad isikud omandiõiguse säilitamise alusel tarnitud toote arestivad või soovivad selle suhtes õigusi luua või kasutada, peab ostja sellest müüjat võimalikult kiiresti teavitama.

8.7. Kui ja niipea, kui müüja ei saa enam tugineda oma omandiõiguse säilitamisele tarnitud toote segiajamise või liitmise tõttu, peab ostja pantima uue loodud toote müüjale ja pantima müüjale (ette) nõuded, mille ostja on omandanud või omandab uue loodud toote edasimüügist.

9. Garantiid

9.1. Kui osalised ei ole kirjalikult teisiti kokku leppinud, tagab müüja, et tooteis ei leidu konstruktsiooni-, materjali- ega
valmistamise vigu 12 kuu jooksul alates a) tarnimisest või b) kui ostja jätab tooted alusetult vastu võtmata, siis alates hetkest, mil müüja on toodete kohaletoimetamise pakkumise teinud, või c) kui osalised on kokku leppinud, et ostja tuleb toodetele järele, siis alates hetkest, mil müüja teatab ostjale, et tooted on järeletulemiseks kättesaadavad, välja arvatud juhul, kui toodete tootja on andnud piiratuma garantii. Viimasel juhul on tootja garantii ülimuslik.

9.2. Garantii katab ainult toodete või nende osade selliseid puuduseid, mis ei ole nende tarnimise ajal märgatavad.

9.3. Ostja võib garantii alusel esitada nõude ainult juhul, kui ta tõendab, et puudused on tekkinud üksnes või valdavalt müüja poolt ning ei ole tekkinud ja ei ole täielikult või osaliselt tingitud järgmistest asjaoludest:
a. ostja esitatud joonis, kujundus, juhis või muu spetsifikatsioon;
b. toodete ladustamise mittevastavus müüja juhistele või toodete ladustamine üldiselt ebasobivaks peetavates või niisketes tingimustes;
c. toote osade normaalne kulumine;
d. vale kasutamine, mis hõlmab muu hulgas müüja (suuliste või kirjalike) juhiste mittejärgimist;
e. kasutamine soovitatud kiirusest või pingest (ainult elektriseadmete korral) erineva kiiruse või pingega;
f. või sellest tekkinud, et kasutatud ei ole puhast kuiva reguleeritud suruõhku ja/või rakendatud õhurõhk ületas (pneumaatilise) tööriista korpusele märgitud maksimumväärtust;
g. toodete muutmine või parandamine ilma müüja nõusolekuta;
h. tahtlik kahju või hooletus ostja poolt;
i. ebanormaalsed töötingimused ostja pool;
j. valesti tehtud hooldus- või paigaldustööd või hooldamata jätmine.

9.4. Puuduliku toote tarnimisel on müüjal õigus valida, kas
a. parandada toodet või
b. asendada toode.

9.5. Ostja kannab kõik kulud, mis ületavad eelmise lõike punktides „a“ ja „b“ osutatud ainukohustusi, muu hulgas transpordikulud, eripakendamisnõuded, demonteerimise ja kokkupaneku/paigaldamise kulud.

9.6. Kui müüja teeb kindlaks, et kaebus on alusetu, tuleb ostjal tasuda kõik sellest tulenevad kulud, muuhulgas käsitlemine, ülevaatus, transport ja müüjapoolsed halduskulud.

9.7. Garantii alusel toodete või nende osade parandamine või asendamine ei too kaasa garantiiaja pikenemist. Igale asendustootele või -osale kohaldatakse asendatud toote või osa algse garantiiaja allesjäänud osa.

9.8. Kui müüja teeb tööd, et täita käesolevast artiklist tulenevaid garantiikohustusi, peab ostja tegema müüjaga täielikku koostööd. Müüja ei ole kohustatud tegema mingeid toodete või nende osade parandusi ega asendusi kohapeal.

9.9. Kui müüja asendab osad ja/või tooted oma garantiikohustuste täitmiseks, annab ostja vanade asendatud osade ja/või toodete omandiõiguse üle müüjale, ilma et ta oleks kohustatud selles küsimuses mingit hüvitist maksma.

9.10. Ostjal on õigus esitada mis tahes garantiinõue alles pärast seda, kui ta on täitnud kõik oma kohustused müüja ees müüja seisukohalt nõuetekohaselt.

9.11. Kui ostja alustab ilma müüja eelneva kirjaliku loata toote muutmist, (lahti)monteerimist, parandamist või muid tootegam seotud tegevusi, kaotavad kõik garantiinõuded kehtivuse.

9.12. Garantiinõuet, mis on saadud pärast garantiiaja lõppu, ei võeta arvesse.

10. Vastutuse piiramine

10.1. Müüja vastutus omistatava lepingu täitmata jätmise, väärteo või mis tahes muul alusel (sealhulgas selgesõnaliselt müüja mis tahes garantiikohustused) piirdub artiklis 9 nimetatud müüja garantiikohustustega.

10.2. Juhul kui eeldatakse ulatuslikumat vastutust, kui on artiklis 10.1 kokku lepitud, piirdub müüja vastutus summaga või summadega, mille müüja kindlustusselts asjakohasel juhul välja maksab. Kui mis tahes põhjusel ei ole tehtud makseid käesoleva lõike esimese lause tähenduses, on müüja koguvastutus piiratud summaga, mille ostja maksis müüjale lepingu täitmise eest 12 kuu jooksul enne kahju põhjustanud asjaolu, või summaga, mis moodustab 10% osaliste vahel lepingu alusel kokkulepitud hinnast vastavalt artiklile 5, kui see summa on väiksem kui eelpool nimetatud ostja poolt makstud summa.

10.3. Eelpool nimetatud vastutuse piiranguid kohaldatakse ühel ja samal asjaolul põhineva sündmuste seeria suhtes, mis kahju tekitab.

10.4. Müüja vastutus muu kui otsese kahju eest on selgesõnaliselt välistatud. Eelpool nimetatud vastutuse piirangud ei ole kohaldatavad müüja kavatsuse või tahtliku hooletuse korral.

10.5. Ostja vabastab müüja kõikidest kolmandate isikute nõuetest hüvitise saamiseks (väidetava) kahju eest,mis on tekkinud, põhjustatud või muul viisil seotud müüja poolt lepingu alusel osutatud tegevusega, välja arvatud müüjapoolse kavatsuse või tahtliku hoolimatuse korral.

10.6. Müüja või tema töötajate või esindajate poolt ostjale või tema töötajatele või esindajatele toodete ladustamise,
rakendamise või kasutamise kohta antud nõuandeid või soovitusi, mida müüja ei ole kirjalikult kinnitanud, järgitakse või nende järgi tegutsetakse täielikult ostja enda vastutusel.

10.7. Kui toote monteerimine ja/või paigaldamine ei ole osa lepingust või muust pooltevahelisest kokkuleppest, kuid müüja pakub mis tahes liiki abi ja toetust monteerimise ja/või paigaldamise ajal, toimub see ostja vastutusel.

11. Lepingu kestvus

11.1. Põhimõtteliselt on kirjaliku lepingu kestvus selline nagu lepingus on sätestatud. Kui kirjalik leping (või mis tahes pikaajaline ärisuhe osaliste vahel) kvalifitseerub kestva täitmise lepinguks ja selle kestust ei ole lepingus kindlaks määratud, sõlmitakse leping osaliste vahel määramata ajaks tingimusel,et mõlemal osalisel on õigus leping igal ajal lõpetada, järgides 2 (kahe) kuu pikkust tähtaega.

11.2. Ostja ei saa lepingut tühistada, välja arvatud müüjaga kirjalikult sõlmitud kokkuleppel ja tingimustel, mille kohaselt ostja hüvitab müüjale täielikult kõik kaod, kulud, kahjud ja tasud, mis on tühistamise tagajärjel müüjale tekkinud.

11.3. Kõik hinnapakkumise, kirjaliku lepingu, tellimuse kinnituse, (pro forma) arve või ÜMT sätted, mis oma olemuse tõttu on ette nähtud osaliste vahel kehtima ka pärast lepingu lõppemist, jäävad osaliste vahel kehtima ka pärast lepingu kehtivusaja lõppu.

11.4. Ostjal ei ole õigust peatada oma kohustusi, kui ostja on arvamusel, et müüja ei täida oma kohustusi või täidab lepingust tulenevaid kohustusi ebapiisavalt.

11.5. Juhul kui müüja ei saa lepingut täielikult või osaliselt täita vääramatu jõu tõttu, on müüjal õigus ilma kohtuliku sekkumiseta ja ilma hüvitise maksmise kohustuseta
a. peatada lepingu täitmine vääramatu jõu olukorra ajaks või
b. leping täielikult või osaliselt viivitamata lõpetada.
11.6. Osalistel on õigus leping täielikult või osaliselt viivitamata lõpetada,
a. kui teine osaline taotleb (ajutist) moratooriumi, kui teisele osalisele taotletakse (ajutist) moratooriumi või kui teisele osalisele antakse (ajutine) moratoorium;
b. kui teine osaline esitab likvideerimistaotluse, kui teise osalise likvideerimist taotletakse või kui teine osaline kuulutatakse likvideerituks;
c. kui teine osaline ei täida olulist kohustust, mida teine osaline ei ole kõrvaldanud vähemalt 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul pärast kirjalikku kohustuste täitmatajätmise teatamist, kui see ei ole juba seadusega ette nähtud. Ostja maksekohustust peetakse igal juhul alati oluliseks kohustuseks.

11.7. Lepingu tühistamise või lõpetamise korral ei teki kohustust tarnitud sooritusi tagastada. Ostja on jätkuvalt kohustatud tasuma kõigi müüja tarnitud toodete eest, ilma et see piiraks müüja muid õigusi, muu hulgas näiteks õigus nõuda kahju hüvitamist.

12. Intellektuaalomand

12.1. Müüja esitatud pakkumine, müüja poolt tehtud või esitatud joonised, projektid, arvutused, tarkvara, kirjeldused, mudelid, tööriistad ja muu selline jäävad müüja omandiks, isegi kui nende kulude eest nõutakse tasu ostjalt.

12.2. Intellektuaalomandi õigused müüja tootmis- ja ehitusmeetoditele, tema toodetele ja muudele intellektuaalomandi õigustele, mis põhinevad dokumentidel, teabel ja muudel materjalidel, mida müüja on ostjale esitanud, jäävad müüja omandiks, isegi kui nende kulude eest nõutakse tasu ostjalt.

13. Kohaldatav õigus ja vaidlused

13.1. ÜMT ja leping on reguleeritud müüja riigi seadustega. Viini müügikonventsiooni kohaldatavus on selgesõnaliselt välistatud.

13.2. ÜMTst või lepingust tulenevad või nendega seotud vaidlused esitatakse üksnes müüja seadusjärgse tegevuskoha pädevale kohtule.

14. Mitmesugust

14.1. Üks osaline peab teisele osalisele edastama mis tahes teate kirjalikult (sealhulgas e-posti teel).

14.2. Ostja ei saa enam tugineda toote puudusele, kui ta ei ole müüjat puudusest kirjalikult teavitanud 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul pärast puuduse avastamist või pärast seda, kui ta oleks pidanud puuduse mõistlikult avastama.

14.3. Kõik nõuded, mida ostja võib müüja vastu esitada, aeguvad vaid kuue (6) kuu möödumisel pärast seda, kui ostja on kõnealuse puuduse suhtes esitanud protesti, välja arvatud juhul, kui eelnevalt on müüja vastu algatatud kohtumenetlus.

14.4. Kui ostja rikub lepingut ja müüja vabastab ostja vastutusest, ei loeta seda vastutusest vabastuseks sama või mõne muu sätte hilisema rikkumise eest.

14.5. Kõik trüki-, kirja- või muud vead või puudused veebisaitidel, mis tahes kirjalikus lepingus tellimuse kinnituses, hinnapakkumises, hinnakirjas, (pro forma) arvel või muus müüja poolt väljastatud dokumendis või teabes kuuluvad parandamisele ilma müüja vastutuseta.

14.6. Osalised peavad hoidma konfidentsiaalsena kogu teavet, mida nad teineteiselt lepingu täitmise raames saavad ja mille konfidentsiaalsusest nad on teadlikud või peaksid mõistlikult olema teadlikud, eeldusel, et käesoleva sätte rikkumine, mis tuleneb õiguslikust sättest või kohtuotsusest, ei anna alust nõuda kahju hüvitamist või lepingu tühistamist teise osalise kasuks.

14.7. Kui osalised ei ole kirjalikult teisiti kokku leppinud, ei ole ostjal lubatud oma lepingust tulenevaid õigusi või
kohustusi täielikult või osaliselt kolmandale isikule üle anda või allhankida ilma müüja eelneva kirjaliku loata. Juhul kui osalised on kirjalikult teisiti kokku leppinud, on ostja kohustatud kinnitama, et selle kolmanda isikuga suhete suhtes kohaldatakse ÜMTd ning vajaduse korral tuginetakse selle kolmanda isiku suhtes ÜMT-le.

Menu